تجهیزات آنالیتیکال ریفربیش

Refurebished analytical Equipments

    تجهیزات وارداتی ریفربیش و used • شامل تجهیزات تخصصی و اتوماسیون آزمایشگاههای تشخیص طبی , صنایع غذایی , داروسازی و دامپزشکی , خاک و آب و کشاورزی (گیاهپزشکی) و .... . • و تعمیزات تخصصی و بازسازی انواع تجهیزات ذیل شامل تعمیرات بردهای الکترونیک ., تعمیرات سیستمهای مکانیکی , کالیبراسیون و ... • انواع اتمیک ابزروبشن از کمپانیهای Perkin Elmer ,Waters,JBC,Agilent,Varian,Analitik Jena,... در مدلهای مختلف .به همراه انواع تجهیزات جانبی و انواع کوره , اتوسمپلر, متال هیدرید , کولد ویپرو .... • انواع گاز کروماتوگرافی(GC) و کروماتوگرافی مایع (HPLC) از کمپانیهای : Waters,Varian,Agilent,cecil..... • انواع اتوآنالایزرهای بیوشیمی از کمپانیهای : Roch,Hitachi,Biotecnica,Siemens در مدلهای :Cobas mira,Cobas CC,Cobas CC Plus,BT3000 Plus,hittachi 717,902.702,911,912,Dimension® RxL Max,و .... . • انواع سل کانتر از کمپانیهای : Sysmex,MS9,ABACUS,... در مدلهای • KX21,KX21N,K4500,ADVIA2120,MS9, ADVIA 120 • انواع گاما کانتر های تک و چند کاناله اتوماتیک از کمپانیهای : LKB WALLAC,Perkin Wisard Wallac,Berthold,Gnesice, و در مدلهای 1272و1472و1270 • انواع تجهیزات تخصصی : فلیم فتومترهای Corning 480,435,405 و الایزا ریدرز و اسپکتروفتومتر و کواگلومتر و بیلی روبین متر و ... • واردات انواع تجهیزات نو و ریفر بیش بصورت سفارشی پذیرفته میشود .
  • دستگاههای ریفربیش و نو کروماتوگرافی گازی و مایع :

   

 

 

  • دستگاههای اتمیک ابزورپشن نو و ریفربیش :

 

    

 

 

  • دستگاههای اتوآنالایزر بیوشیمی نو و ریفربیش :

 

   

  

 

  • دستگاههای گاما کانتر نو و ریفربیش تک کانال و تک کانال اتومات و چند کانال دستی و اتومات :