انواع شیکر   All of kind shakers

 • تولیدات شیکر این شرکت شامل :
 • شیکر انکوباتور در انواع و حجمهای مختلف
 • شیکر انکوباتور ارلن
 • شیکر انکوباتور گاما و الایزا
 • شیکر ارلن
 • روتاتور
 • شیکر الک
 • شیکر بانک خون
 • شیکر سدیمان
 • شیکر ورتکس
 • روتامیکس (خورشیدی)
 • رولر میکسر سیسمکس یا پروانه ای
 • رولر میکسر تخت
 • شیکر ارلن دو طبقه یخچالدار